Årsmöte – 2018-03-27 – 19.00

I kväll är det årsmöte kl 19.00
Vår förhoppning är att det inte ska påverka träningarna för mycket.
Vi är medveten om att kallelsen enbart gått ut via mail och inte anslagits i klubblokalen.
Vidare har inte alla sektioner inkommit med sitt förslag på Sektionsordförande.

Därför ser årsmötet lite annorlunda ut.
Mötet kommer därför fokusera på verksamhets planering, och förval av styrelse.
Om några veckor kommer ett Extra årsmöte som SKA anslås riktigt att utlysas där styrelsen och frågor av ekonomisk natur kommer att behandlas.

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Bearbetning av verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Bearbetning av verksamhetsplan för kommande år.
 8. Rapport från kassör.
 9. Bearbetning av förslag till sektionsordföranden för respektive idrottsgren.
 10. Val av
  a) föreningens ordförande fram till extra årsmötet
  b) föreningens kassör fram till extra årsmötet
  c) föreningens sekreterare fram till extra årsmötet
  d) bearbetning av förslag till suppleanter i styrelsen
 11. Val av 1 revisorer fram till extra årsmöte samt bearbetning av förslag till ersättare.
 12. Bearbetning av förslag till valberedning
 13. Beslut till datum får Extra årsmöte.
 14. Övriga frågor.